درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 شنبه چهارده شعبان ۱۴۴۰ هجری قمری، سی‌و‌یک فروردین ۱۳۹۸

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز قمر در عقرب است.

🔹امروز برای شروع کارها خوب نیست.

🔹دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب نیست.

🔹کسی که در این روز بیمار شود به‌سختی بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸کسی که امروز گم شود،زود پیدا میشود.ان شاء الله.

🔸قرض دادن و قرض گرفتن با احتیاط باشد.

🔸برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد، انجام نشود.

🔸کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔸خرید و فروش و تجارت،خوب نیست

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹امروز سفر با احتیاط انجام شود.

🔹کسی که در این روز متولد شود، زیبا و ثروتمند خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔹رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔹صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز ناخن گرفتن ، خوب است.

🔸 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث حکـم است.

🔸 امروز،سر تراشیدن، موجب شادی است.

🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در « ران » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔸 خواب در این شب خیر و شری نیست.

🔸مسیر رجال الغیب میان شرق و شمال میباشد.


استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄

مشاهدده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبه دوازده شعبان ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست‌و‌نه فروردین ۱۳۹۸

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز بسیار مبارکی است.

🔸امروز برای شروع کارها خوب است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸کسی که در این روز بیمار شود زود بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود،به زودی پیدا میشود.ان شاء الله.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن خوب است.

🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت،خوب است

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز، سفر خوب است.

🔸کسی که در این روز متولد شود، اهل معرفت و کمال و ادب خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب است.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث ضعف بـدن میشود.

🔹 امروز،سر تراشیدن، خوب است میان مردم باشکوه گردد.

🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در « خصیـه » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹 تعبیر خواب این شب با تأخیر همراه است.

🔹مسیر رجال الغیب از سمت مغرب میباشد.


استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبه یازده شعبان ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست‌و‌هشت فروردین ۱۳۹۸

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز روز مبارکی و آسانی است.

🔹امروز برای شروع کارها خوب است.

🔹دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹کسی که در این روز بیمار شود زود بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸کسی که امروز گم شود،زود پیدا میشود.ان شاء الله.

🔸قرض دادن و قرض گرفتن خوب لست.

🔸برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔸کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔸خرید و فروش و تجارت،خوب است

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹در این روز، سفر خوب است.

🔹کسی که در این روز متولد شود، سعادتمند خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔹رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔹صدقه دادن خوب است.

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز ناخن گرفتن ، خوب نیست.

🔸حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث خبط دماغ میشود.

🔸 امروز،سر تراشیدن، خوب نیست موجب اندوه است‌.

🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در « صورت چپ » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔸تعبیر خواب این شب با تأخیر همراه است.

🔸مسیر رجال الغیب از سمت جنوب میباشد.


استخـراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌شنبه دهـم شعبان ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست‌و‌هفت فروردین ۱۳۹۸

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز روز مناسب و نیکویی است.

🔹امروز برای شروع کارها خوب است.

🔹دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹کسی که در این روز بیمار شود زودتر بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸کسی که امروز گم شود،پس از مدت اندکی،پیدا میشود.ان شاء الله.

🔸قرض دادن و قرض گرفتن نیکوست.

🔸برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔸کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔸خرید و فروش و تجارت خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹در این روز، سفر خوب است.

🔹کسی که در این روز متولد شود سعادتمندخواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔹رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔹صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز ناخن گرفتن ، خوب است.

🔸 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث درد و الم میشود.

🔸 امروز،سر تراشیدن، عزیز و محترم گردد.

🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در « دنـدان » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔸خواب در این شب درست نیست.

🔸مسیر رجال الغیب از میان غرب و جنوب میباشد.

استخــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 یک‌‌شنبه هشتم شعبان ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست‌و پنج فروردین ۱۳۹۸

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز فوق‌العاده میمون و مبارک و برگزیده‌ای است.

🔸امروز برای شروع کارها،خوب است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸کسی که در این روز بیمار شودبه زودی بهبود یابد.إن شاءالله.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود،پس از چند روز ،پیدا میشود.ان شاء الله.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن با احتیاط باشد.

🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت،خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز، سفر،سودمند است.

🔸کسی که در این روز متولد شود، صاحب سخن ،قلم و مقام خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، سبب بیماری است.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث درد سر میشود.

🔹 امروز،سر تراشیدن، خوب نیست.

🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در « بیـنی » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹 خواب در این شب، درست است.

🔹مسیر رجال الغیب از سمت شمال میباشد.


استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

هشتاد اثر واقعی، معجزه آسا و بی نظیر حرز امام جواد ع


💟1.همراهی قوی ترین و محبوب ترین موکلین اسماء الله از فرشتگان الهی با دارنده ی حرز
💟2.کمک فرشتگان به صاحب حرز
💟3.دور شدن اجنه ی کافر از صاحب حرز.
💟4.بی اثر شدن فعالیت اجنه
💟5.دور شدن ابلیس و شیاطین و لشگریان او از دارنده ی حرز
💟6.در امان ماندن از گناهان
💟7.نرسیدن بدی ها و مناظر ناخوشایند
💟8.دفع سحر و طلسم
💟9.بخت گشایی
💟10.گشایش کار
💟11.گشودن انواع سحر وبستگی مردان
💟12گشودن سحر بی میلی زنان به همسران
💟13.دفع چشم نظر
💟14.برکت دخل روزی
💟15.قطع شدن چاره ی سحر کنندگان
💟16.رهایی از ریخته شدن آبرو
💟17.بی اثر شدن حیله و مکر دشمنان
💟18.محافظت از آسیب جانی دشمنان
💟19.بسته شدن زبان دشمنان هنگام برخورد با فردی که حرز دارد.
💟20.کسب عزت و احترام
💟21.مراقبت موکلین حرز از آبرو و عزت فرد
💟22.عدم توفیق دشمنان بر تخریب شخصیت و مکر کردن
💟23.مراقبت از انواع بیماری ها
💟24در امان ماندن از سرزنش مردم
💟25.در امان ماندن از تحقیر و آزار زبانی دیگران
💟26پیروز شدن بر دشمنان
💟27.بی اثر شدن تلاش شیاطین و اجنه و دشمنان
💟28.از بین رفتن ترس و وحشت از تنهایی
💟.29.از بین رفتن هر نوع ترس
💟30.دور شدن از هر چیزی که مکروه می باشد
💟31.اگر این حرز با کسی باشد و دشمنان او به اندازه ی سربازان روم و ترک باشد، با توکل بر خداوند پیروزی با او خواهد بود.
💟32.رهایی از فقر و فاقه
💟33.خاجت روا شدن
💟34.به رحم آمدن دل ظالمان و مدیران
💟35.بسته شدن زبان بدگویان
💟36برآورده شدن حاجات توسط کسانی که تصورش ممکن نیست
💟37.در امان ماندن از حمله ی حیوانات
💟38.در امان بودن از سقوط از ارتفاع
💟39در امان بودن از تهمت و افترای دیگران
💟40.محفوظ ماندن آبرو از هر گزندی
💟41.عزیز شدن نزد دوستان
💟42.تسهیل در آموزش.
💟43.خبر رسیدن از امور غیبی و القا ءالهامات به قلب دارنده ی حرز به گونه ای که از آسیب ها در امان بماند
💟44.افزایش دیدن خواب و رویای صادقانه
💟45تسهیل در ازدواج و پیدا شدن کُقو مناسب
💟46.آسان شدن آموزش و تربیت
💟47.دفع اجنه مردو زن
💟48.دفع غول و غولچه
💟49.نرسیدن ظلم و فساد به صاحب حرز
💟50.دفع خیانت به صاحب حرز
💟51.در امان بودن از هتک حرمت
💟52.تهدید نشدن اقتدار و بزرگی فرد
💟53.در امان بودن از کشته شدن دفن
💟54.در امان ماندن از انتقام دشمنان
💟55.در امان ماندن از سوختن و آتش گرفتن
💟56.در امان بودن از مسخ و تغییر خلقت
💟57.رهایی از بیماری
💟58.در امان ماندن از پیسی و جذام
💟59.نرسیدن خطر تشنگی به فرد
💟60.در امان ماندن از وسوسه در نقص دین
💟61.محتاج نشدن به کمک غیر خدا
💟62.توانمند شدن و افزایش قدرت بدنی و روحی
💟63.کوچک شدن سختی ها و مشکلات
💟64.رو شدن دست سارق و دزد
💟65.رو شدن دست دزد و بازگشت اموال سرقتی
💟66.تقویت روابط خانوادگی زن و شوهر و فرزندان
💟67.جذب افراد نیکوکار و صالح
💟68.دفع افراد شرور و بد از زندگی روزانه
💟69.در امان ماندن از مرگ بد و ناگهانی
💟70.خاشع شدن همگان نزد دارنده ی حرز
💟71).افتادن ترس دارنده حرز در دل ستمگران
💟72.کمک به دارنده ی حرز در بالا رفتن از پله های موفقیت کاری و شغلی
💟73).لذت بخش شدن عبادت و سحرخیزی
💟74.رسیدن به حاجت ها و شدنِ آنچه که آرزو دارد
💟75.به دست آوردن هر امر مُباح و مشروع
💟76.رو شدن دست کسانی که پشت سر دارنده ی حرز بدگوئی و غیبت کردند
💟77.بر گشتن ضرر و آسیب به کسانی که خواستار ضربه زدن به دارنده ی حرز می باشند
💟78.افتادن محبت فرد دارنده ی حرز در دل همسر و فرزندان
💟79.مورد مهربانی و شفقت و عشق واقع شدن دارنده ی حرز
💟80.در امان ماندن از کوری.

اگر حرز امام جواد ع را نداشته باشیم ... ؟!

✳️با مطالب ویژه ای که درباره این حرز گفته شده می توان گفت به همراه نداشتن این حرز می تواند عوارض و مشکلات زیر را به وجود بیاورد:

1. آفات و خطرت فراوانی ما و خانواده مان را تهدید می کند و امکان آسیب دیدن از این آفت ها به فراوانی وجود دارد.

2. انواع سحرها و جادوی افراد، حتی ساده ترین سحرها نیز در زندگی عوارض ناخوشایندی به جای می آورند.

3. فوری به چشم نظر مبتلا می شویم.

4. انواع بیماری های روحی و جسمی، امکان نزدیک شدن به ما را دارند.

5. هر آدم پست و ناچیزی می تواند برای آبرو و اعتبار ما ایجاد مشکل کند.

6. انواع موجودات فرا حسیّ می توانند به ما نزدیک شده و در وجود ما رخنه کنند.

7. به راحتی مورد وسوسه شیطان و اجنه قرار می گیریم.

8. در خواب و بیداری، مورد هجوم اجنه می باشیم.

9. کارهای ما همواره دچار تزلزل و ناهماهنگی و تخریب می گردد.

10. احساس خطر و نگرانی های مختلف، ما را دچار بحران روحی می کند.

منابع، خواص و تاریخچه ...!

🌸با توجه به متن حرز امام جواد ، می توان از مصادیق دفع بلا ، مواردی را نام برد از جمله : دور شدن نگاه و زبان سوء دشمن ، دفع شرور مردم و سلاطین و شیاطین و جنیان و غولان ، دفع چشم زخم ، دفع سحر و جادو ، حفظ از فریب و دشمنی و حیله ، حفظ از جراحت و فساد و غرق شدن و هلاکت و شکست خوردن، حفظ آبرو ، حفظ از قتل و انتقام و قطع شدن ، حفظ از بیماری و ناخوشی و آزار، حفظ از فقر و گرسنگی و عطش ، حفظ از وسوسه، حفظ از نقصان در دین و معیشت در زندگی و…

✅در سالیان نه چندان دور ، شهرت حرز امام جواد و همراه داشتن آن در میان شیعیان و ایرانیان چنان متداول و همه گیر بوده که «حرز جواد کسی بودن» و «حرز جواد خود کردن» به معنای پیوسته با او بودن و همیشه کسی را همراه خود کردن ، ضرب المثل شده است به گونه ای که وقتی میخواستند بگویند کسی یا چیزی همیشه همراه فردی هست می گفتند گویا حرز جوادش هست که همیشه همراهش است !

حرز امام جواد را سید بن طاووس در کتاب شریف مهج الدعوات و منهج العبادات ص ۳۹ آورده که مرحوم مجلسی نیز در بحار الانوار، ج ۹۱ ، ص ۳۵۴ حرز مذکور را از ایشان نقل کرده است که روایت فوق روایتی با سند صحیح و معتبر می باشد . لذا خواندن و به همراه داشتن حرز امام جواد علیه السلام خیلی خوب و موثر است و نیز توسط علما سفارش زیادی شده است

نظر علما و روایات درباره حرز شریف امام جواد ع

🌹در بین ادعیه و احراز رسیده از معصومین ، مشهورترین و معروفترین حرز برای دفع بلاهای ارضی و سماوی ؛ حرز امام جواد علیه السلام است.

🌻امام جواد فرمود : 👇
خود را به این دعا ،حرز کن که اگر همه اهل زمین علیه تو قیام کنند ،از همه آنها ایمن باشی.

☘سید بن طاووس : روایت است به برکت این حرز ، مامون در همه ی جنگ های با روم پیروز شد .

☘علامه مجلسی : سحر به عوذات ( دعاهای ماثور مثل دعای حرز امام جواد) و آیات و توکل بر خدا دفع میشود .

☘علامه سید بحر العلوم : حدیث حرز امام جواد (ع) مشهور است و مؤید جواز گذاشتن دعا در قاب نقره ای است.

☘آیت الله سید علی قاضی: یکی از سه توصیه مرحوم قاضی در مورد ختومات : اول : حرز امام جواد علیه‌السلام که باید به بازو بسته شود و خاصیت آن، (خصوصا برای باطل‌کردن سحر و طلسم) فقط در صورت بسته‌شدن به بازوی راست است .

☘آیت الله بهجت : رای جلوگیری از چشم زخم یا باطل شدن سحر همراه داشتن حرز امام جواد مفید است.

☘آیت الله خرازی : یادم می آید که حتی از قبل انقلاب این حرز بین بزرگان معروف و مشهور بود .

☘مرحوم آیت الله بهاءالدینی: دیدم که فردی با سنگ بزرگ بر سر فردی زد ولی اتفاقی برای آن فرد نیفتاد زیرا حرز امام جواد همراه او بود.

حرز امام جواد علیه السلام

هدیه معجزه آسای فرزند امام رضا علیه السلام  به تمام شیعیان

 نظر علما و روایات درباره حرز شریف امام جواد علیه السلام      ادامه مطلب 👈

 منابع، خواص و تاریخچه ... !       ادامه مطلب 👈

اگر حرز امام جواد ع را نداشته باشیم ... ؟!     ادامه مطلب 👈

‌هشتاد اثر واقعی، معجزه آسا و بی نظیر حرز امام جواد ع      ادامه مطلب 👈

برای تهیه این حرز شریف و بهره مندی از خواص و فواید جامع و گسترده آن کلیک کنید .

• پر کردن صحیح فیلد های خرید بسیار ضروریست و موجب ضمانت صحت و دقت تحویل است.
• دقت فرمایید، در فیلد پایانی حتما نام شناسنامه ای شخص و مادر شخص جهت تحریر و آدرس دقیق محل سکونت و کد پستی کامل و بی نقص نوشته شود.

• طول مدت زمان ارسال این حرز شریف اختصاصا دو تا چهار روز میباشد و باقی زمان بستگی به اداره پست (معمولا دو تا سه روز) و تعطیلات رسمی کشور دارد لذا زود تر از ده روز پیگیری نفرمایید.

• جهت پیگیری سفارشات میتوانید با ارائه رسید خود به یکی از ادمین های مجموعه در تلگرام یا سروش و یا پیام به اپراتور های سایت در صفحه تماس با ما سایت اقدام کنید

????? ???

????? ??????