درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبه بیست‌وپنج جمادےالثانے۱۴۴۱ هجری قمری اول اسفند ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبه بیست‌وچهار جمادےالثانے۱۴۴۱ هجری قمرے، سی بهمن ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دوشنبه بیست‌ودو جمادی‌الثانے ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وهشت بهمن ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 یک‌شنبـه بیست‌ویک جمادے‌الثانے۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وهفت بہمن ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆‌شنبه بیست جمادےالثانی۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وششم بہمن۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆‌شنبه بیست جمادےالثانی۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وششم بہمن۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبـه هجدهم جمادےالثانی ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وچهار بهمن ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبه هفدهم جمادی‌الثانی۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وســه بهمن۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌شنبـه شانزده جمادی‌الثانی ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌ودو بهمن ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دوشنبه پانزده جمادی‌الثانی۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌ویک بهمن ۱۳۹۸

ادامه مطلب

????? ???

????? ??????