درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبه بیست‌وچهار رجـب۱۴۴۱ هجری قمرے، بیست‌ونه اسفند ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهار‌شنبه‌ بیست‌و‌سه رجـب ۱۴۴۱ هجری قمری،بیست‌وهشت اسفند ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سہ‌شنبہ بیست‌ودو رجب ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وهفت اسفند ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دو‌شنبـه بیست‌ویک رجب ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وشش اسفند ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆‌یڪشنبه بیست رجب ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وپنج اسفند ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆‌شنبـه نوزدهم رجب ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وچهار اسفند۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعــه هجدهم رجب ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌و‌سه اسفند ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبه هفدهم جمادی‌الثانی ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست و دو اسفند ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبه شانزده رجب ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست و یک اسفند ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سہ‌شنبـہ پانزده رجب۱۴۴۱ هجری قمری، بیست اسفند ۱۳۹۸

ادامه مطلب

????? ???

????? ??????