درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعـه نوزدهم صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وششم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبـه هجدهم صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وپنجم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبه هفدهم صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وچهارم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌شنبـه شانزده صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وسوم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دوشنبـه پانزده صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌ودوم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعه دوازده صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، نوزده مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبـه دهـم صفر ۱۴۴۱هجری قمری، هفدهم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 یک‌شنـبـه هفتـم صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، چهارده مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 ‌شنبه ششم صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، سیزده مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعه پنجم صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، دوازده مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

????? ???

????? ??????