درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 شنبه بیست‌وچهارم ربیع‌الثانی۱۴۴۱ هجری قمری، ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعه‌ بیست‌و‌سه ربیع‌الثانی۱۴۴۱ هجری قمری، ۲۹ آذر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبه بیست و دو ربیع‌الثانی ۱۴۴۱ هجری قمری، ۲۸ آذر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبـه بیست‌و‌یک ربیع‌الثانی۱۴۴۱ هجری قمری، ۲۷ آذر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دو‌شنبـه نوزدهم ربیع‌الثانی۱۴۴۱ هجری قمری، ۲۵ آذر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 یک‌شنبـه هجدهم ربیع‌الثانی ۱۴۴۱ هجری قمری، ۲۴ آذر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 شنبه هفدهم ربیع‌الثانی ۱۴۴۱هجری قمری، بیست‌و‌سه آذر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعـه شانزده ربیع‌الثانی ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌ودو آذر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج شنبـه پانزده ربیع‌الثانی ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌ویک آذر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌شنبه سیزده ربیع‌الثانی ۱۴۴۱ هجری قمری، نوزده آذر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

????? ???

????? ??????