درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌‌شنبه بیست ذی‌الحجه ۱۴۴۰ هجری قمری، سی‌و‌یک مرداد ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهار‌شنبـه نوزدهم ذی‌الحجه ۱۴۴۰ هجری قمری، سی مرداد ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌‌شنبـه هجدهم ذی‌الحجه ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست ‌ونه مرداد ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دوشنبه هفدهم ذی‌الحجه ۱۴۴۰هجری قمری، بیست‌و‌هشت مرداد ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 یک‌شنبه شانزده ذی‌الحجه ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست‌و‌هفت مرداد ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 شنبـه پانزده ذی‌الحجه ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست‌و‌شش مرداد ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعه چهارده ذی‌الحجه ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست‌و‌پنج مرداد ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبه سیزده ذی‌الحجه ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست‌و‌چهار مرداد ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

ادامه مطلب

????? ???

????? ??????