درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دوشنبه چهارده ذوالقعده ۱۴۴۱ هجری قمری، شانزده تیرماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆یک‌شنبه سیزده ذوالقعده ۱۴۴۱ هجری قمری، پانزده تیرماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 شنبه دوازده ذوالقعده ۱۴۴۱ هجری قمری، چهارده تیرماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنجشنبـه دهـم ذوالقعده ۱۴۴۱هجری قمری، دوازده تیرماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبه نهم ذوالقعده ۱۴۴۱ هجری قمری، یازده تیرماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆‌سه‌شنبہ هشتم ذوالقعده ۱۴۴۱ هجری قمری، دهم تیرماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دوشنـبـه هفتـم ذوالقعده ۱۴۴۱ هجری قمری، نهم تیرماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 یک‌شنـبـه شـشـم ذوالقعده ۱۴۴۱ هجری قمری، هشتم تیرماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 ‌شنبه پنجم ذوالقعده ۱۴۴۱ هجری قمری، هفتم تیرماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعـه چهارم ذوالقعده ۱۴۴۱ هجری قمری، ششم تیرماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب

????? ???

????? ??????