سلام خدمت همه عزیزانی، روز خوبی داشته باشید ...
این فایل صوتی رو حتما تا انتها گوش کنید زیرا هم توضیحات مهم و کلیدی در آن بیان شده و هم نوع جدیدی از گویش درآن بکار رفته که امید است فضای صمیمی دوره و ادراک مفاهیم ارتقا یابد.

در ضمن این همان فایلی است که در جلسه گذشته در خواست شد و طبق برنامه پس از هر جلسه ارائه اسما ادریسی قرار خواهد گرفت.