موضوع بحث:اذکار ادریسیه
مدرس:استاد محمدرضاصادقی سوادکوهی
ادامه مباحث👇👇

اسم پنجم-:
⭕️یَا حَیُّ حِینَ لَا حَیَّ فِی دَیْمُومِیَّهِ مُلْکِهِ وَ بَقَائِهِ

🌷در برخی نسخ بعد از کلمه بقائه آمده است:
وَ عَنَتِ الوُجوهُ للحی القیوم
🛑مورد استفاده:شفای بیماری+نعمت و برکت
دستورالعمل:
چنانچه فردی بیمار باشد  و مزشکان از معالجه عاجز باشند این اسم شریف را با مشک و زعفران وگلاب  بر کاسه ای چینی بنویسند و با نبات حل کنند و به مریض بخورانند شفا یابد انشاءالله
🔺گویند اگر کسی این دستورالعمل را همواره انجام دهد هرگز مریض نشود و برای او نعمات و برکات فراوان خواهد بود.

اسم ششم-:
⭕️یَا قَیُّومُ فَلَا شَیْ‏ءَ یَفُوتُ عِلْمَهُ وَ لَا یَوُدُهُ

🌷در نسخه ای بعد از یوده،کلمات زیر آمده است👇👇
ولایوده مِن حِفظِهِ لااله الاهوالحی القیوم
🛑مورد استفاده:تقویت ذهن+پیدا کردن گمشده
دستورالعمل ها:
1⃣
اگر کسی بد فهم و کم ذهن باشد و همه چیز را فراموش کند و یاد نگیرد بمدت چهل روز هر روز به تعداد بیست و یک و یا بیست و هفت بار این اسم را بخواند دل وی منور گردد و هر چه بشنود و بخواند درهمان لحظه یاد بگیردو دیگر فراموش نکند.
2⃣
اگر کسی گمشده ای دارد روز شنبه صدوبیست بار بخواند چون بخواب رود کسی در خواب نشانی از گمشده وی بدهد.درنسخه ای گفته شده شب دوشنبه ۴۰مرتبه به نیت آن گمشده بحواند.....
🔺نیز هر کس بر این اسم شریف مداومت نماید هر گز دزد بر او نزدیک نشود.


اسم هفتم
⭕️ یَا وَاحِدُ الْبَاقِی أَوَّلَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ آخِرَهُ

🌷در نسخه ای دیگر در ادامه این اسم آنده است:👇👇
کل شیء هالک الا وجهه
🛑موارد استفاده:رهایی از دست افراد فاسق و فاجر و ظالم+نجات از افکار فاسد و آلوده
دستورالعملها:
1⃣
اگر کسی بخواهد از زیرسلطه فرد فلسق و ظالمی رها شود و آن فرد ظالم لز وی دور شود هر روز به خواندن این اسم شریف مداومت ورزد
2⃣
اگر کسی مبتلا به فکر های باطل باشد و در ذهن  خیالبافی زیاد کند و بدین سبب ناراحت باشد  این اسم را بسیار بخواند تا نجات  یابد
3⃣
اگر کسی از چیزی یا کسی خوف و ترس داشته باشد قبل از نماز ظهر غسل کند و نماز خواند چون فارغ شود پنجاه بار این اسم را بخواند از ترس و خوف دشمن ایمن گردد و دشمن بر وی مهربان شود.ان شاءالله

اسم هشتم:
⭕️ یَا دَائِمُ بِلَا فَنَاءٍ وَ لَا زَوَالٍ لِمُلْکِهِ

🌷در نسخه ای بعد از لملکه، کلمات"وَ بَقائِهِ"هم آمده است
🌷در نسخه ای دیگر بعد از لملکه آمده است:
👇👇
وبقائه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار.
🛑موارد استفاده:
ثُبات قدم در کارها+ماندن در مقام
دستورالعملها:👇👇
1⃣اگر کسی بخواهد که در کارها ثابت قدم باشد به نیت آن سه روز روزه بگیرد و هر روز با وضو سیصد بار این اسم را بخواند خداوند حاجت او را روا کند انشاءالله.
2⃣ اگر کسی بخواهد در مقامی همیشه ثابت بماند این اسم را بر  نگین طلا حک کند و در انگشتر کند .این عمل در وقت شرف آفتاب باشد تا دولت و رفعت او مستدام بماند
🌹دربرخی نسخ آمده که این عمل در شب ۲۷ ماه مبارک رمضان انجامکشود