🔺موضوع بحث:اذکار ادریسیه
مدرس:استاد محمدرضاصادقی سوادکوهی

ادامه مباحث👇👇


⭕️اسم شانزدهم:
🔺 یا حَنَّانُ أَنْتَ الَّذِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‏ءٍ رَحْمَتُهُ

در نسخه دیگر در ادامه آمده است:..وعلما ربنا وسعت کل شیء رحمه و علما
🛑کاربرد:رهایی از دست ظالم+گشایش در امور بسته+افزایش نور چشم
❌اگر کسی کارش بسته شود و از دست و پا و زبانش هیچ کاری بر نیاید باید هفت روز ترک حیوانی نماید و هر روز در جای خلوت این اسم را صدوده مرتبه و یا هزارویک نوبت بخواند به اذن خدا کار و گشاده گردد.
❌اگر کسی در دست ظالمی گرفتار باشد یا در زندان باشد برای رهایی۲۰روز و روزی۱۰۰۰مرتبه این اسم شریف را ورد کند. به خواست الهی نجات یابد..
این عمل با ایمان کامل باید انجام گیرد

⭕️ اسم هفدهم:
🔺یا مَنَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ قَدْ عَمَّ الْخَلَائِقَ مَنُّهُ🛑کاربرد:نجات از فقر+اداشدن بدهی وقرض+برکت و رزق
❌اگر کسی تنگ دست و فقیر باشد به اسم مداومت کند فقر و پریشانی از وی زایل گرددو از تنگ دستی خلاص شود .
❌اگر كسی قرض بسیار داشته باشد این اسم را بسیار بخواند تا از قرض و بدهی رهایی یابد و به هر كار كه توجه كند نیكی ببیند .
🌷 اگر وقتی آفتاب در شرف (شرف الشمس) باشد بنویسد در كاغذ زرد و به حروف نویسد و سپس همراه خود نگه دارد هرگز محتاج نشود و عمرش با بركت و رزق بگذراند و اگر در مغازه یا خانه ای این اسم را بر لوحی زیبا نویسد و نگه داری كنی به بركت این اسم در آن منزل یا خانه بركت نازل خواهد شد و هر روز 110 مرتبه در آن مغازه یا خانه خوانده شود به مدت 40 روز تا در حق شما اجابت شود و از بركت آن بهره مند شوید

⭕️اسم هجدهم:
🔺یا دَیَّانَ الْعِبَادِ کُلٌّ یَقُومُ خَاضِعاً لِرَهْبَتِهِ


در نسخه دیگر در ادامه آمده است:..و رغبته و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد
🛑کاربرد:بازگرفتن قرض و طلب و امانت+رهایی از دزد و جراحت+جلب رحمت الهی
اگر کسی امانتی مهم را در جایی بگذارد و این اسم را نوشته در لای آن امانت بگذارد از آفت و خیانت محفوظ ماند اگر بر پارچه ی حریر بنویسد خیلی خوب خواهد بود.

⭕️اسم نوزدهم:
🔺 یا خَالِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کُلٌّ إِلَیْهِ مَعَادُهُ


در نسخه دیگر در ادامه آمده است:..وکان الله غفورا رحیما
🛑کاربرد:اطلاع از غیب+بازگشت غایب
اگر کسی غایبی داشته باشد این اسم را پنج هزار بار بخواند بزودی آن غایب مراجعت نماید و در آمدن بی قرار باشد.
❌اگر كسی غایب باشد و از احوال او خبر نباشد این اسم را به نیت آن غایب 70 مرتبه بخواند و بعد از آن بر ورق آهو نویسد با مشك و زعفران و شب در زیر بالین نهد در آن شب وی را در خواب ببیند كه او زنده است یا مرده و یا چگونه زندگی می كند و اگر به نیت هر غایبی بخواند به شب شنبه 70 نوبت آن غایب بزودی به خانه رجوع كند .
❌ باید این عمل را با اعتقاد انجام دهد و هر كاری را كه خواهی شروع كنی اگر در اول كار این اسم را بسیار تلاوت كنی با فتح و پیروزی و سریع به مقصد می رسی و باید به این اسم شك نكنی


⭕️اسم بیستم:
🔺 یا رَحِیمَ کُلِّ صَرِیخٍ وَ مَکْرُوبٍ وَ غِیَاثَهُ وَ مَعَاذَهُ


در نسخه دیگر در ادامه آمده است:..خالق کل شیء لا اله الا هو
🛑کاربرد:تسخیر و جلب شیفتگی و محبت فردی به خود+روشنی دل و تازگی ایمان+برکت باغ و میوه

❌اگر کسی خواهد شخصی را دوست و شیفته ی خود کند بنحویکه او آرام و قرار نگیرد این اسم را به مشک و زعفران و گلاب بنویسد بنام او و مادرش و بنام خود و مادرش و هزار بار این اسم را به همین نام ها نیت کرده و بخواند و نوشته را در آب اندازد .

❌هركس كه این اسم را بر آب بخواند و به خورد هر كس بدهد دل او روشن شود و ایمان او تازه گردد و با ایمان شود و اگر این اسم را بر كاغذ نوشته و آن را در باغ و مزارع دفن كند بركتی پیدا كند كه نتوان گفت و خواص این اسم بسیار است كه به طور اختصار در این جا گفته شد


⭕️اسم بیست ویکم:
🔺یا تَامُّ فَلَا تَصِفُ الْأَلْسُنُ کُنْهَ جَلَالِهِ وَ مُلْکِهِ وَ عِزِّهِ


🛑کاربرد:مقام یافتن و ارتقاء درجه+محبوب القلوب شدن+کشف عجایب و غرایب

❌هر که این اسم را تا مدت دوازده روز هر روزی هزار بار بخواند عجایب بسیار بر وی کشف شود و در پیش بزرگان و مقامات عزیز و مقبول القول و با عزت گردد.
❌اگر كسی خواهد در بین ملوك و سلاطین مقام پیدا كند باید 12 روز روزه دارد و هر روز 2025 مرتبه این اسم را دعوت كند و بر خواندن این اسم مواظبت نماید چنانچه هر روز بعد از اذان صبح تا وقت چاشت مشغول گرددو در این ایام حیوانی نخورد و با مردم كمتر سخن گوید و به خلوت نشیند بعد از آن به هر كه حرفی بزند حرف او را قبول كند و به درجه رفیع رسد و روز به روز كار او بالا گیرد و اگر این اسم را 41 روز بخواند هر روز 7000 مرتبه و در این ایام حیوانی نخورد تسخیر ارواح و سلاطین كند و مراد او حاصل شود و غنی شود

⭕️اسم بیست و دوم:
🔺 یا مُبْدِ
عَ [مُبْدِئَ‏] الْبَدَائِعِ لَمْ یَبْغِ فِی إِنْشَائِهَا عَوْناً مِنْ خَلْقِهِ

در نسخه دیگر در ادامه آمده
🛑کاربرد:اطلاع بر امور مخفی+آگاه شدن از گنج ها

❌اگر کسی هر روز روزی نود بار این اسم را بخواند بسیاری از چیزهای پنهانی بر وی آشکار گردد و منفعت ها بیند و هر مرادی که داشته باشد برآورده شود

⭕️اسم بیست وسوم:
🔺 یا عَلَّامَ الْغُیُوبِ فَلَا یَئُودُهُ شَیْ‏ءٌ مِنْ حِفْظِهِ🛑کاربرد:رفع کندی ذهن+عزیز شدن حزد خلایق

❌اگر کسی هر  روزی هزاریکبار بخواند دولت و اقبال بر وی روی نماید و در میان خلایق عزیز و بزرگ باشد و هیچکس نتواند به او ضرر رساند و جمیع مهمات او بخوبی کفایت گردد.

⭕️اسم بیست و چهارم:
🔺 یا حَلِیمُ ذَا الْأَنَاهِ فَلَا یَعْدِلُهُ شَیْ‏ءٌ مِنْ خَلْقِهِ


در نسخه دیگر در ادامه آمده است:..وکان الله  علیما حلیما
🛑کاربرد:ترقی و قدرت گرفتن+مقبول القول واقع شدنجلب محبت جطلوب و معشوق
❌هر کس به این اسم مداومت نماید هیچکس با او مجادله و مقابله نتوان کرد و هر چه او بگوید همه قبول کنند .
❌ اگر چهل و یک بار بر میوه (به یا سیب) بخواند و بخورد مطلوب دهد دوست و مهربان گردد .
❌ اگر این اسم را بنویسد بنام مطلوب و مادرش و طالب و مادرش و از جایی بلند آویزان کند همین خاصیت را خواهد داشت

⭕️اسم بیست و پنجم :
🔺  یا مُعِیدَ مَا أَفْنَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ


در نسخه دیگر در ادامه آمده است:..کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون
🛑کاربرد:بازگشت اعتبار و مال و روزگار+رفع آوارگی و بازگشت به وطن+بسته شدن زبان بدگویان
❌اگر کسی از شهر خود آواره گردد هر روز این اسم را نود و نه بار بخواند به وطن خویش باز گردد و اگر به همین عدد کسی بخواند فتح بسیار در کار او پیدا شود و زبان جمله بد گویان بر وی بسته گردد.
❌اگر کسی روزگار از دستش رفته باشد باید بعد از هر نماز ۳۰۱ مرتبه این اسم را بخواند تا  روزگار و جایگاه و اعتبارش بازگردد و  جبران و اعاده حیثیت شود.انشاءالله

⭕️اسم بیست وششم:
🔺 یا حَمِیدَ الْفِعَالِ ذَا الْمَنِّ عَلَى جَمِیعِ خَلْقِهِ بِلُطفِهِ


در نسخه دیگر در ادامه آمده است:..و کان الله غنیا حمیدا
🛑کاربرد: بازگشت شادی به قومی+افزایش اعتبار و میدا کردن شوکت نزد مردم+اکمال نعمت حقتعالی

❌اگر کسی این اسم را بسیار بخواند هرچند در نظر مردم بی مقدار باشد محترم و مکرم گردد و خدای تعالی چنان نعمت بر وی دهد که از حساب آن عاجز ماند
و  به مرتبه ای رسد که تمام خلق بر او حسد ورزند و هر چه بیشتر بخواند بهتر است
❌ هر وقتی که دویست هزار مرتبه تمام شود مادام العمر روزی هزار بار بخواند بسیار بسیار مجرب و آزموده است.
❌اگر شادی از نزد مردمی رفته باشد باید به خواندن این اسم مداومت ورزند( تاانشاءالله شادی برگردد)