درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

دعای مجرب برای برگشت غایب و احضار آن + = +


〰🌷✨🌷〰〰🌷✨🌷〰


|گویند روز دوشنبه چون آفتاب از میان برگردد بنویسد و بر درخت آویزان کند زود بیاید|

📝فتنادوا فتنادوا فتنادوا فلان بن فلان علی فلان بن فلان📝

‌⚠️ تذکر : آفتاب از میان برگردد یعنی در موقع ظهر
⚠️و فلان بن فلان اول اسم طرف مقابل و دومی اسم خودتان می باشد

📚گوهر شب چراغ جلد۲ صفحات ۳ و ۴
┅┅┅❅❁ ❁❅┅┅┅┄┄

????? ???

????? ??????