درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

هشتاد اثر واقعی، معجزه آسا و بی نظیر حرز امام جواد ع


💟1.همراهی قوی ترین و محبوب ترین موکلین اسماء الله از فرشتگان الهی با دارنده ی حرز
💟2.کمک فرشتگان به صاحب حرز
💟3.دور شدن اجنه ی کافر از صاحب حرز.
💟4.بی اثر شدن فعالیت اجنه
💟5.دور شدن ابلیس و شیاطین و لشگریان او از دارنده ی حرز
💟6.در امان ماندن از گناهان
💟7.نرسیدن بدی ها و مناظر ناخوشایند
💟8.دفع سحر و طلسم
💟9.بخت گشایی
💟10.گشایش کار
💟11.گشودن انواع سحر وبستگی مردان
💟12گشودن سحر بی میلی زنان به همسران
💟13.دفع چشم نظر
💟14.برکت دخل روزی
💟15.قطع شدن چاره ی سحر کنندگان
💟16.رهایی از ریخته شدن آبرو
💟17.بی اثر شدن حیله و مکر دشمنان
💟18.محافظت از آسیب جانی دشمنان
💟19.بسته شدن زبان دشمنان هنگام برخورد با فردی که حرز دارد.
💟20.کسب عزت و احترام
💟21.مراقبت موکلین حرز از آبرو و عزت فرد
💟22.عدم توفیق دشمنان بر تخریب شخصیت و مکر کردن
💟23.مراقبت از انواع بیماری ها
💟24در امان ماندن از سرزنش مردم
💟25.در امان ماندن از تحقیر و آزار زبانی دیگران
💟26پیروز شدن بر دشمنان
💟27.بی اثر شدن تلاش شیاطین و اجنه و دشمنان
💟28.از بین رفتن ترس و وحشت از تنهایی
💟.29.از بین رفتن هر نوع ترس
💟30.دور شدن از هر چیزی که مکروه می باشد
💟31.اگر این حرز با کسی باشد و دشمنان او به اندازه ی سربازان روم و ترک باشد، با توکل بر خداوند پیروزی با او خواهد بود.
💟32.رهایی از فقر و فاقه
💟33.خاجت روا شدن
💟34.به رحم آمدن دل ظالمان و مدیران
💟35.بسته شدن زبان بدگویان
💟36برآورده شدن حاجات توسط کسانی که تصورش ممکن نیست
💟37.در امان ماندن از حمله ی حیوانات
💟38.در امان بودن از سقوط از ارتفاع
💟39در امان بودن از تهمت و افترای دیگران
💟40.محفوظ ماندن آبرو از هر گزندی
💟41.عزیز شدن نزد دوستان
💟42.تسهیل در آموزش.
💟43.خبر رسیدن از امور غیبی و القا ءالهامات به قلب دارنده ی حرز به گونه ای که از آسیب ها در امان بماند
💟44.افزایش دیدن خواب و رویای صادقانه
💟45تسهیل در ازدواج و پیدا شدن کُقو مناسب
💟46.آسان شدن آموزش و تربیت
💟47.دفع اجنه مردو زن
💟48.دفع غول و غولچه
💟49.نرسیدن ظلم و فساد به صاحب حرز
💟50.دفع خیانت به صاحب حرز
💟51.در امان بودن از هتک حرمت
💟52.تهدید نشدن اقتدار و بزرگی فرد
💟53.در امان بودن از کشته شدن دفن
💟54.در امان ماندن از انتقام دشمنان
💟55.در امان ماندن از سوختن و آتش گرفتن
💟56.در امان بودن از مسخ و تغییر خلقت
💟57.رهایی از بیماری
💟58.در امان ماندن از پیسی و جذام
💟59.نرسیدن خطر تشنگی به فرد
💟60.در امان ماندن از وسوسه در نقص دین
💟61.محتاج نشدن به کمک غیر خدا
💟62.توانمند شدن و افزایش قدرت بدنی و روحی
💟63.کوچک شدن سختی ها و مشکلات
💟64.رو شدن دست سارق و دزد
💟65.رو شدن دست دزد و بازگشت اموال سرقتی
💟66.تقویت روابط خانوادگی زن و شوهر و فرزندان
💟67.جذب افراد نیکوکار و صالح
💟68.دفع افراد شرور و بد از زندگی روزانه
💟69.در امان ماندن از مرگ بد و ناگهانی
💟70.خاشع شدن همگان نزد دارنده ی حرز
💟71).افتادن ترس دارنده حرز در دل ستمگران
💟72.کمک به دارنده ی حرز در بالا رفتن از پله های موفقیت کاری و شغلی
💟73).لذت بخش شدن عبادت و سحرخیزی
💟74.رسیدن به حاجت ها و شدنِ آنچه که آرزو دارد
💟75.به دست آوردن هر امر مُباح و مشروع
💟76.رو شدن دست کسانی که پشت سر دارنده ی حرز بدگوئی و غیبت کردند
💟77.بر گشتن ضرر و آسیب به کسانی که خواستار ضربه زدن به دارنده ی حرز می باشند
💟78.افتادن محبت فرد دارنده ی حرز در دل همسر و فرزندان
💟79.مورد مهربانی و شفقت و عشق واقع شدن دارنده ی حرز
💟80.در امان ماندن از کوری.

????? ???

????? ??????