درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

,m,..m

????? ???

????? ??????