درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

????? ???

????? ??????