درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---||| طالع بینی جامع اسلامی |||---


┗━━ ☘️ 🌼 ☘️ ━━━┛


🍃🌸طالع بینی اسلامی اول تا دهم فروردین ۱۳۹۷ شمسی🌸🍃


🗓چهارشنبه اول فروردین ۱۳۹۷
📆 سوم رجب ۱۴۳۹
🔹 روز چندان خوبی نیست.
🔹سفر مناسب نیست.
🔹به اصلاح امور خانواده بپردازید.
🔹اگر کسی بیمار شود به سختی افتد.
🔹فرزند متولد امروز روزیش زیاد و عمرش طولانی شود، ان شاالله.
🔹مسیر رجال الغیب در این روز از سمت جنوب میباشد.
🔹تعبیر خواب در این روز نیکو و خواب بد، شر است.
🔹حجامت در این روز باعث ضعف دماغ است.
🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکى، قوت روح، امروز در 《ساق پاها》می باشد.


🗓پنج شنبه دوم فروردین ۱۳۹۷
📆 ۴ رجب ۱۴۳۹
🔸روز خوبی است اما سفر جایز نیست.
🔸 شروع ساختمان سازی خوب است.
🔸 فررند متولد امروز صالح باشد و با برکت.
🔸مسیر رجال الغیب در این روز از سمت مغرب میباشد.
🔸تعبیر خواب در این روز با تاخیر همراه است.
🔸حجامت در این روز باعث درد سر میشود.
🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکى، قوت روح، امروز در《 تهیگاه 》 می باشد.


🗓جمعه سوم فروروین ۱۳۹۷
📆 پنج رجب ۱۴۳۹
🔹روز نحسی است
🔹شروع کار مناسب نیست.
🔹فرزند متولد امروز تربیتش نیکو خواهد بود.
🔹مسیر رجال الغیب در این روز از میان غرب وشمال میباشد.
🔹تعبیر خواب در این روز با تاخیر همراه است.
🔹حجامت در این روز باعث زردی رنگ است.
🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکى، قوت روح، امروز در 《صورت راست》می باشد.


🗓 شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷
📆 ۶ رجب ۱۴۳۹
🔸روز خوبی است
🔸برای ازدواج نیکو است.
🔸سفر خوب است و موجب سود و غنیمت است
🔸اگر کسی گم شود پیدا شود
🔸 فرزند متولد امروز از آفات در امان خواهد بود.
🔸مسیر رجال الغیب در این روز از میان شرق و شمال میباشد.
🔸تعبیر خواب در این روز صادق و درست است.
🔸حجامت در این روز باعث رعشه اعضا است.
🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکى، قوت روح، امروز در 《بازوی راست》می باشد.


🗓یکشنبه ۵ فروردین۱۳۹۷
📆 ۷ رجب ۱۴۳۹
🔹روز برگزیده ای است.
🔹 شروع معالجه خوب است.
🔹 شروع احداث بنا خوب است.
🔹فرزند متولد این روز تربیتش نیکو و روزی اش فراوان خواهد شد.
🔹مسیر رجال الغیب در این روز از سمت شمال میباشد.
🔹تعبیر خواب در این روز درست است.
🔹حجامت در این روز باعث مرگ ناگهانی میشود.
🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکى، قوت روح، امروز در 《زبان است》می باشد.


🗓 دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷
📆 ۸ رجب ۱۴۳۹
🔸برای هر کاری مناسب و برگزیده است
🔸 موجب حاجت روایی است
🔸 مسافرت خوب نیست.
🔸 فرزند متولد امروز تربیتش نیکو است.
🔸مسیر رجال الغیب در این روز از سمت شمال میباشد.
🔸تعبیر خواب در این روز درست است.
🔸حجامت در این روز باعث درد سر است.
🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکى، قوت روح، امروز در 《بینی》می باشد.


🗓 سه شنبه۷ فروردین ۱۳۹۷
📆 ۹ رجب ۱۴۳۹
🔹برای هر کاری مناسب است
🔹شروع کارها خوب است.
🔹قرض گرفتن و قرض دادن خوب است.
🔹اگر مریض شود بیماری اش سخت خواهد شد.
🔹مسیر رجال الغیب در این روز میان شرق و جنوب میباشد.
🔹تعبیر خواب در این روز درست است.
🔹حجامت در این روز باعث درد اعضا است.
🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکى، قوت روح، امروز در 《پشت》می باشد.


🗓 چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷
📆 ۱۰ رجب ۱۴۳۹
🔸روز مناسبی است.
🔸کسی که در این روز به دنیا آید عمرش طولانی خواهد بود.
🔸بیمار این روز زود بهبود یابد.
🔸مسیر رجال الغیب در این روز از سمت جنوب میباشد.
🔸تعبیر خواب در این روز درست نیست.
🔸حجامت در این روز باعث درد و الم است.
🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکى، قوت روح، امروز در 《دندان》می باشد.


🗓 پنج شنبه ۹ فروردین۱۳۹۷
📆 ۱۱ رجب ۱۴۳۹
🔹 روز نیکویی است
🔹 بیمار امروز امید به بهبودی است.
🔹بیمار این روز بهبود یابد.
🔹فرزند متولد این روز سلامت خواهد بود.
🔹مسیر رجال الغیب در این روز از سمت جنوب میباشد.
🔹تعبیر خواب در این روز با تاخیر تعبیر میشود.
🔹حجامت در این روز باعث خبط دماغ است.
🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکى، قوت روح، امروز در《صورت چپ》می باشد.


🗓جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
📆۱۲ رجب ۱۴۳۹
🔸روز مبارک و برگزیده ای است.
🔸از میانجیگری بپرهیزید.
🔸اگر بیمار شود زود بهبود یابد.
🔸مسیر رجال الغیب در این روز از سمت مغرب میباشد.
🔸تعبیر خواب در این روز با تاخیر همراه است.
🔸حجامت در این روز باعث ضعف بدن است.
🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکى، قوت روح، امروز در 《خصیه》می باشد.

استخــ✍️ــراج: استاد محمدرضا صادقی سوادکوهی

┄┅════❄️❄️════┅┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????