انفال

آثار و برکات استغفار

/dm-w1005

امام صادق ع:درهای ورود بلا و مصیبت را با استغفار ببندید...