صلح

دعا برای صلح و آشتی با اعضای خانواده که دعوا و قهر داشته اند

/dm-w1013

اگر در خانه کسی قهر و ناسازگاری باشد این آیه را نوشته و در منزل مخفی کند...