خانواده

اگر حرز امام‌جواد(ع) را نداشته باشیم چه میشود؟!!

/dm-w1050

با مطالب ویژه ای که درباره این حرز گفته شد، می توان گفت به همراه نداشتن این حرز می تواند عوارض و مشکلات زیر را به وجود بیاورد...


دعا برای صلح و آشتی با اعضای خانواده که دعوا و قهر داشته اند

/dm-w1013

اگر در خانه کسی قهر و ناسازگاری باشد این آیه را نوشته و در منزل مخفی کند...