فهم

چه کنیم حافظه ای قوی داشته باشیم؟!

/dm-w1020

اگر میخواهید فهمتان زیاد شود و حافظه‌تان قوی شود این کار ها را بکنید...