پنج آیه اول از وجود نورانی امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است...
اگر پنج آیه اول سوره مبارکه بلد رابنویسند وبه آب زمزم بشویند و هفت روز متوالی از آن آب بخورد و در طی این هفت روز بر قرائت این سوره مداومت نماید
فهم او زیاد شود و قوت حافظه او زیاد گردد و تعلم قرآن و علوم دیگر بر او آسان شود

منبع: رهنمای گرفتاران صفحه۱۵۱