مشاوره

حواشی سفر آذرماه به تهران 🤔

/dm-w1060

✈️ سفر آذر ماه استاد جهت انجام ملاقات‌ها و مشاوره‌های حضوری به تهران با حواشی زیاد انجام شد❗️