امیرالمومنین علیه السلام فرمودند:
شما را به پنج چیز سفارش می کنم که اگر برای به دست آوردن آنها با پاشنه های پای خود زیر بغل های شترها را بزنید که به سرعت حرکت کنند تا به این پنج چیز برسید سزاوار است:

1- هیچ کس از شما نباید، به کسی امیدوار باشد مگر به خـدا
2- و از هیچ کس و هیچ چیز نترسد، مگر از گنـاه خود زیرا عذاب خدا سخت است
3- اگر چیزی را که نمی داند از او بپرسند، نباید خجالت بکشد اول که فوراً بگوید نمیدانم
4- و اگر چیزی را نمی داند نباید شرم کند از اینکه آن را بیاموزد.

5- و بر شما باد بر صبر کردن زیرا صبر از ایمان است و مانند سر است در بدن. و خیر و نیکی در بدنی که سر نداشته باشد نیست و همچنین در ایمانی که با آن صبر نباشد.

منبع: نهج البلاغه فیض حکمت ۷۹