مرحوم  نراقی در کتاب شریف (خزائن) آورده است که این حدیث شریف را مرحوم صدوق در کتاب شریف (عیون اخبار الرضا) آورده است و پس از نقل سند فرموده:

عن علی بن موسی الرضا،عن موسی بن جعفر بن محمد ، عن محمد بن علی ،عن علی بن الحسین ،عن حسین بن علی ،عن علی بن ابیطالب ،عن النّبیّ ،عَن جبرائیل ،عن اسرافیل ، عن میکائیل ،عن اللّوح،عن القلم قال :قال الله عزّ و جلّ (ولایَةِ علی ابنِ ابیطالِب حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مَن عَذابِی)

مرحوم  سید نعمت الله جزائری مؤلف کتاب زهر الربیع فرموده است:
این سند در خود روایت نیز وارد شده است و هر کس این روایت را بر مریض بخواند شفا یابد و اگر برمصروع بخواند بهبود یابد و این مسئله بارها به تجربه رسیده است  و اگر آن را نوشته و با آب بشویند و بخورند برای  دفع درد  مفید و مجرّب است.

منابع:خزائن ، ملا احمد نراقی
عیون الاخبار الرضا(ع) ،شیخ صدوق