رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله):
با فضیلت‌ترین مردم کسی است که به عبادت و پرستش خدا عشق بورزد، پس عبادت را در آغوش بکشد، عبادت را با قلبش دوست بدارد، از نظر ظاهر هم به وسیله جسم و بدنش به عبادت مباشرت کند.
دنبال این باشد که همیشه یک وقت آرامشی را برای عبادت انتخاب کند تا از آن لذت ببرد،
(نه اینکه تند تند نمازش را بخواند و رد بشود و به سراغ کارهای دیگر برود.
کارهای دیگر را تند تند انجام می‌دهد تا به عبادتش که می‌رسد، فراغتی داشته باشد)
این انسان دیگر باک این را ندارد که شب را چگونه به صبح بیاورد، به سختی شب را به روز بیاورد، یا در راحتی و ناز و نعمت باشد!

منبع: وسائل الشیعه،جلد۱ صفحه ۸۳