جهت فتح مهمات و گشایش کارها در کتاب « روضة الاذکار» نقل نمودہ که این دعا را بنویسید و در موم عسل بگیرید و با خود داشته باشید
توجه داشته باشید که کلمات دعا وصل بـه موم باشد و کاغذ بـه سمت موم تا شود و سمت نوشتـه شدہ بـه موم عسل بچسبد
به خواست خدا سه هفتـه نمی شود که خداوند متعال شما را توانگر مے سازد و نخواهید فهمید این برکت از کجا آمدہ است و چندان برکت روس دهد که عدد آن را نخواهید دانست :

بسم اللـه الرحمن الرحیم؛ یا اللـه الرقیب الرئوف الرحمن الرحیم یا الـه الحی القیوم یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب افتح علی صاحب کتابی هذا العبد الضعیف ابواب فضلک و ابواب رحمتک و ابواب رزقک و ابواب خیرک و ابواب کرامتک و ابواب نعمتک و ابواب سعادتک و ابواب سلامتک و ابواب عظمتک و ابواب رفعتک و ابواب برکاتک و ابواب منّک و ابواب احسانک و ابواب مرضاتم و ابواب عنایتک و ابواب الغنی و ابواب الجنـه اللهم تَکَفَّلتَ بِرِزقیِ وَ رِزقِ کُلِّ دابَّةٍ انتَ اخذٌ بناصیتها انّ ربّی علی صراطٍ المستقیم و انت افضل من اعطی و احسن ما ارعی اللهم انی اسألک بمحمد و الـه تفضّل بی و بجمیع المؤمنین و المؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین.

منبع: مجمع الدعوات‌کبیر، صفحات۲۱۴و۲۱۵