درباره طلسمات چه می‌دانیم؟!

۱- معنای طلسم
طلسـم، شکل و گونه ای از دعا و تعویذ است که در آن به جای دعا یا آیات، شکل نوشتاری دعا از حروف، اعداد، اوفاق و اشکال استفاده می‌شود.
لذا وقتی به کسی گفته می‌شود که طلسم میخواهی یعنی آیا دعایی بدهم که شامل اشکال و اعداد و حروف باشد یا نه؟!

۲- طلسمات دو گونه اند:
توجه کنید دوستان که طلسمات بر دو قسم شناخته می‌شوند:
الف: طلسمات رحمانی:
یعنی اشکال و اوفاق و طلسم‌هایی که در آن سحر و جادو به کار نمی‌دود و موکلین انجام آن، فرشتگان الهی می‌باشند.
این نوع طلسمات هیچ خطر و یا محدودیت و منع شرعی ندارد.

ب: طلسمات شیطانی:
آن بخشی از طلسمات که با کمک اجنه و موکلین سُفلی انجام میشود و نیرو محرکه و انرژی انجام طلسـم، موکلین سُفلی ‌(شیاطین) باشند، طلسمات شیطانی گفته میشود.

از جمله معروفترین طلسمات شیطانی، طلسمات یهودی و مسیحی و صُبّی باشند، که همه شما عزیزان را از هر گونه نزدیک شدن به این طلسمات و سفارش دادن آنها و یا از هر گونه ارتباط با ساحران سفلی پرهیز می‌دارم.


بنابراین:

اولاً طلسم نوعی دعا هست که میتواند رحمانی باشد و می‌تواند شیطانی

ثانیاً اگر اسم طلسم را شنیدید نهراسید.
بسیاری از طلسمات، همان‌گونه که گفته شد رحمانی هستند و هیچ خطر  و منعی ندارند.
آن طلسمی خطرناک است که با کمک از شیاطین تبدیل به جادو شود.

به قلم: محمدرضا صادقی‌سوادکوهی